139 August Strindberg citat [komplett lista 2024]

August Strindberg ses som en av Sveriges största författare, dramatiker, och bildkonstnär genom tiderna. Internationellt så är han mest känd som dramatiker. Som ni kanske kan förstå så finns det en hel del August Strindberg citat som folk snappat upp genom åren.

Här har vi sammanställt majoriteten av dessa citat. Har vi råkat missa något August Strindberg citat? Isåfall ser vi gärna att du skickar in dessa till oss. Tillsammans med våra läsare kan vi göra våra lista så omfattande som möjligt.

Alla 139 August Strindberg citat

Ingen är så omutlig kritiker som teaterförfattaren som ser sin egen pjäs.
Jag avskyr folk som har hundar. De är kujoner som inte har mod nog att bita själva.
Näst små barn och blommor är musik det djävligaste jag vet.
Om dagern som historien framställer blir oförmånlig? Då kallas den skandal.
Om några obehagliga sanningar upptäckas av filosofen? Så kallas de för lögner, och filosofen betalas icke.
Plikten är angenäm först när den är gjord.
På vilken makt stöder sig suveränen? På kapitalet, vidskepelsen, och den råa styrkan.
Vad är den inneboende religiösa känslan? Vanan att från barndomen överlämna sig åt sådana känslor.
Jag föraktar människor som har hund, de är veklingar som inte törs bita själva.
Jag tar aldrig i skämttidningar, ty om jag skrattar åt min fiende på första sidan är jag säker att finna mig själv på den andra.
Skall då icke riksdagen vara ett uttryck för både överklassens och underklassens önskningar? Nej, bara för underklassens.
Slåss med troll, befria prinsessor, döda varulvar, det är att leva.
Svartsjuka är inte ångesten att förlora – det är ångesten att dela
Tre skilsmässor, tre tragedier.
Ungdomen påstås ha framtiden i sin hand och är därför så fruktad av de fega.
Vad har följden blivit? Att männen icke vilja gifta sig? Och följden därav? Prostitution. I Orienten polygami, i Västerlandet asexuering (könlöshet).
Vad har överklassen för morallag? Godtycket!
Vad hämnas överklassen? Underklassens berättigade angrepp pä överklassen.
Vad kallas det när priset på en vara stiger, i överklassens ekonomi? Det kallas lagen för tillgång och efterfrågan.
Vad kallas frukten av underklassens arbete? Kapital.
Vad menas med osedligt? Det som bryter mot överklassens tillfälliga morallag.
Vad veta vi om Gud? Ingenting!
Jag tror jag själv kommer att sluta på ett dårhus, ty jag blir alldeles vild stundom när jag tänker på världens fånighet.
Jag är ställd under observation, därför att jag misstänkas vara klok.
Jag är under observation, för att jag anses vara för klok.
Jag önskar ibland att jag hade Gud och himlen kvar. Det vore i alla fall en reträtt.
Kan kapital existera utan arbete? Nej!
Kan människan leva utan religion? Ja, för överklassen, som har existensmedlen, är det lätt, men för underklassen, som lever i ständig ångest för sin existens, är det svårare.
Kvinnohatare är varje sund man innerst i sitt hjärta; och kvinnodyrkare är alla förskruvade män.

Fler August Strindberg citat

Kvinnor kan mycket väl bevara en hemlighet, förutsatt att man inte berättar den för dem.
När man är tjugo år, har man löst världsgåtan, vid trettio börjar man tänka över den, och vid fyrtio finner man den olöslig.
När skall gift kvinna ha äganderätt? När äktenskapet är upplöst. När mannen blivit befriad från att ensam vara familjeförsörjaren och kvinnan av lag dömes bidraga till sina barns och sitt underhåll.
När skall kvinnan ha rösträtt? När hon uppfyller medborgerliga skyldigheter (gör krigstjänst) och arbetar.
När är revolution laglig? När den lyckas.
Näst efter barn och hundar är musik det djävligaste jag vet.
Vad är det första överklassen fordrar av underklassen gentemot lagarne? Aktning för lagarne.
Vad är ekonomi? En vetenskap uppfunnen av överklassen för att komma åt frukten av underklassens arbete.
Vad är estetik? Läran om att berömma eller förklena konstverk.
Vad är filosofi? Ett sökande efter sanningen.
Vad är fosterlandskärlek? En utvecklad form av egendomskänsla. Det är mitt land och därför är det bäst. Så säga alla nationer utan att inse det de endast uttala en subjektiv dumhet, ty endast ett land kan vara bäst. Vilket icke hindrar att de alla kunna vara lika bra.
Vad är historia? Berättelsen om det förflutna, försåvitt det framställes en för överklassen förmånlig dager.
Vad är inrikespolitik? Överklassens bevakning av sina intressen emot underklassen.
Vad är lagar? Överklassens uppfinning att på så kallad laglig väg hålla underklassen under sig.
Vad är man skyldig sitt fosterland? Ingenting!
Vad är moral? En rättskänsla som av överklassen disciplinerats i avsikt att narra underklassen till ett stillsamt levnadssätt.
Vad är politik? Statskonst, eller överklassens konst att hålla underklassen under sig. Med politik menas även ett bedrägligt förfarande.
Vad är religion? Ett på lägre utvecklingsstadier uppkommet behov, som av överklassen begagnats för att hålla underklassen under sig.
Vad är samhället? En samlevnadsform som utvecklat sig under inverkan av överklassens syfte att hålla underklassen under sig.
Vad är samvete? Känslan av att man icke lytt en föreskrift.
Vad är skandal? Allt som opponerar mot överklassen.
Vad är straff som ådömes av lag? Överklassens hämnd på underklassens angrepp på lagarne som äro stiftade av överklassen.
Vad är suverän? Överklassens fullmäktige, som bevakar dess intressen.
Livet är inget för amatörer.
Dårskapen kom som en befrielse!

Ytterligare fler August Strindberg citat

Är detta näktergalen?Är det allt?.
Pennan är mäktigare än svärdet.
Människan är dum.
Är man skapt att njuta, ska man väl för fan se till att njuta då.
Lever du livet eller har du överlevt det.
Berätta sanningen för mig då vet man att hon redan vet allt.
Jag ångrar icke boken, ty jag hade endast att skriva den eller dö och jag ville inte dö.
när allt kommer omkring, utgör vinet en välgärning och avhållsamheten en tuktan.
en ung björk däruppe mellan Kolmården och Städjan som jag älskar.
Om du går bak är solen grå? Om du går höger är djuren få.
Älska mig alltid eller biter jag dig i strupen så att du dör.
Vad är underklass? De närande, de styrda.
Vad är utrikespolitik? Samarbetet mellan de olika nationaliteternas överklasser.
Vad är äktenskapet? En ekonomisk inrättning varigenom mannen tvingas arbeta för kvinnan, vars slav han blivit.
Vad är överklass? De tärande, de styrande.
Var inte så säker att dina ögon ser vad mina gör.
Var inte så säker på att dina ögon ser vad mina ser.
Varför stiger priset, när det är brist på en vara? Därför att köpmannen begagnar andras nöd för att preja.
Varför älskar överklassen ärftliga suveräner? För att intressena skola störas så litet som möjligt, och underklassen genom ärftlighet få föreställningarne om suveränens gudomliga ursprung inpräglade.
Varför är överheten en hämnare? Därför att han hämnas!
Varför äro naturvetenskaperna illa anskrivna hos överklassen? Därför att de visa att samhället är emot den sunda naturen. Finns det osund natur också? Ja! Säg ett exempel! Det nuvarande samhällsskicket.
Varmed skrämmer religionen? Osalighet eller eviga straff för dem som icke lyda överklassen.
Varmed tröstar religionen? Med hopp om salighet i ett kommande liv för dem som i detta arbeta och lida för överklassen.
Vem ger föreskrifterna? Överklassen!

Ännu fler August Strindberg citat

Vem har stiftat äktenskapet? Kvinnan, som därmed bildade en ny överklass, i det hon undandrog sig arbetet.
Vem var Kristus? En ovanlig människa, som ville upplysa och rädda underklassen, på sitt sätt.
Vilka konstverk skola berömmas? De som förhärliga överklassen.
Vilka medel begagnar överklassen för att hålla underklassen under sig? Religion, politik, lagar, vetenskaper, konster och moral.
Vilka medel har underklassen att bevaka sina intressen gentemot överklassen? Rösträtt, där den finns.
Vilka medel äger arbetaren att motverka kapitalets förtryck? Högst få, tillsvidare, så länge lagliga strejker undertryckas med olaglig vapenmakt.
Är det icke bättre att skaffa underklassen existensmedel än religion. Jo, det är mycket bättre.
Är det osedligt att blotta sin kropp? Icke i varma länder, bara i kalla, och där icke alltid? Är det osedligt att framställa det dolda? Icke i erkända konstverk?
Är icke riksdagen lagstiftande församling? Jo ibland, men riksdagen är icke underklassen.
Är man skyldig visa aktning för lagarne? Ja, när de bli aktning värda.
Är moralen nedlagd i människans natur från begynnelsen? Visst inte! Den förändras efter klimat, jordmån och överklassens gottfinnande.
Akta dej din jävel, vi ses i min nästa roman.
Allt är relativt, även åldern!
Allting är relativt, även åldern.
andra att aldrig ångra vad man gör.
Att slåss med troll, befria prinsessor och döda varulvar, det är att leva.
Avundas ingen ty du vet icke vad han bär på som du inte skulle vilja med vid bytet.
Bröllopsresa: första försöket att fly från äktenskapets verklighet.
Bröllopsresa: första försöket att fly från äktenskapets verklighet.

Några fler August Strindberg citat

Bröllopsresan är det första försöket att fly från äktenskapets verklighet.
De konstverk som inte förhärligar överklassen? De får inte finnas.
Det finns tillfällen då man skulle vilja hänga hela den mänskliga rasen och göra slut på farsen.
Det finns två sätt att få lugn: det ena att aldrig göra vad man ångrar, det
Det var inte segern jag ville åt, det var kampen.
Diktkonsten är den avskyvärdaste av alla laster.
Där hänger på boklådefönstret en tunnklädd liten bok. Det är ett urtaget hjärta, som dinglar där på sin krok.
En kung får aldrig ha tråkigt, för då blir han farlig.
Finns det något tillkommande liv? Det vet man icke och det rör oss icke. Vi måste därför leva för detta!
Förälskade sjunger av samma anledning som barn visslar i mörkret.
Genom att försöka det ”omöjliga” når man högsta graden av det möjliga.
Genom att försöka göra det omöjliga når man högsta graden av det möjliga.
Har kvinnan varit mera förtryckt än mannen? Nej, mindre! Hon har alltid varit skonad för krigstjänst, politiska bestyr, o.s.v. Men hon har icke deltagit i lagstiftningen? Hon har icke velat, utan funnit förmånligare stå över lagen! Kvinnan har valt sin ställning. Nu ångrar hon sig och söker genom bedrägeri komma upp.
Har underklassen inga andra medel än rösträtt? Revolution.
Har överklassen skrivit lagarne? Jaa!
Hela livet är bara omtagningar.
Hur kan filosofien vara överklassens vän? Jo, överklassen betalar filosoferna för att de endast skola upptäcka behagliga sanningar.
Hur kan kapitalet behärska arbetet? När kapitalisten innehåller arbetarens besparingar, som just äro kapitalet, så hindrar han honom från att behärska kapitalet.
Hur kan revolution bli laglig? Revolutionärerna stifta en lag, som förklarar revolutionen laglig.
Hur kunna vi veta att Kristus icke var Gud? Därav att han var människa.
Hur skall arbetaren få kapital till strejk? Genom konsumtionsföreningar, som minska hans utgifter, och genom arbetarbanker, som försträcka lån vid strejktillfällen.
I de allra flesta fall är frun herre i huset och mannen herre utom huset.

De 20 sista citaten

I varje äktenskap kommer den dag då mannen är avundsjuk på andra mäns lomhördhet.
I varje äktenskap kommer den dag dåman avundas andra män deras lomhördhet.
I vilket fall är moralen strängast? I förhållandet mellan könen. Varför det då?. Emedan på detta beror underklassens tillväxt, vilken om den vore överlämnad åt friheten skulle kunna bli skadlig för överklassen.
Är revolution att tillråda? Det beror på dess utsikter att lyckas.
livet är kort men det kan vara långt
så länge det pågår.
En god och sann bok är ett brev som man bara kan läsa en gång. Så mäktigt!
Jag älskar kvinnor lika mycket som jag hatar kvinnor.
Det är hårt att leva. men ännu hårdare att dö.
Finns det någon så elak,
Älska är att giva, giv.

De 10 sista citaten

Barn är det roligaste som finns men de öron rysligt dyraxd.
Genom att försöka göra det omöjliga når man högsta graden av det möjliga.
Älska är att giva, giv!
Genom att sikta mot det omöjliga når man högsta graden av det möjliga.
Min eld är den största i Sverige.
Det är synd om människorna.
Sikta på det omöjliga så når du den yttersta nivån av möjlighet.
Det var inte vinsten jag ville åt, det var kampen.
En sannfärdig är inte vittnesgill men två falska vittnen är full bevisning!
Det är inte våra dygder utan våra fel som gör oss till människor.